خانه / مهاجرت اتریش / اقامت موقت اتریش

اقامت موقت اتریش

این نوع از اقامت برای گروه های زیر صادر می شود.

كارمندان عالی رتبه چرخشی مانند مدیران شركت ها و یا كارخانجات و یا نمایندگان آنها كه هر چند سال یك بار محل خدمت آنها بنابر صلاح دید كارفرما تغییر می یابد، در این نوع اقامت ارائه مجوز از طرف اداره كار ضروری است : گواهی و یا تاییدیه اشتغال به كار به عنوان كارمند عالی رتبه چرخشی

كارگران خارجی كه جهت كار در کشور اتریش از طرف كارفرمای خود به صورت قانونی و برای مدت مشخص به این كشور فرستاده شده اند :

در این حالت نیز ارائه گواهی و یا تاییدیه اشتغال به كار به عنوان كارگر خارجی از طرف اداره كار اتریش ضروری است. مدت زمان اشتغال بایستی بیش از ۶ ماه باشد.

مشاغل مستقل :

در صورتی كه فرد خارجی طی قراردادی موظف به انجام كاری باشد كه اجرای آن بیش از ۶ ماه بطول انجامد، در این مورد نیز احتمال ضرورت ارائه مجوز از طرف اداره كار وجود دارد.

مشاغل هنری :

اعم از مستقل و یا غیر مستقل. در این حالت شخص تنها از راه فعالیت های هنری امرار معاش می كند. در این مورد ارائه ضمانت نامه الزامی نیست. در صورت فعالیت شغلی غیر مستقل در این زمینه ، ارائه مجوز از طرف اداره كار ضروری می باشد : گواهی اشتغال به كار به عنوان هنرمند .

موارد استثنائی مشاغل غیر مستقل :

در صورتی كه فعالیت شغلی مجزا از قوانین مربوط به اجازه كار اتباع خارجی باشد، ارائه گواهی مربوط به وضعیت استثنائی ضروری است.

محققین :

در صورت ارائه پیمان نامه تأیید شده از طرف مؤسسه تحقیقاتی معتبر.